DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych zgromadzonych jestRafał Matusiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FUN CAMP SPORT Rafał Matusiak, w Łodzi (94-245), przy ul. Generalskiej 28 lok. 2, adres mailowy r.matusiak@wakacjezesportem.eu nr tel 605-099-847 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 7321190634, REGON: 472286321.

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. ,prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu mi informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze mną.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń.Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie mojej odrębnej zgody, przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą udostępnione innym uprawnionym podmiotem, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi Fun Camp Sport zawarł umowę w związku z realizacją prawa.

Więcej informacji na temat odbiorców danych mogę uzyskać pod numerem telefonu : 605-099-847

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ >>>